Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení a vymezení pojmů
Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,Podmínky“) vymezují a upravují vztahy mezi firmou Svět olejů s.r.o. IČ:07566514, DIČ: CZ07566514, se sídlem Platnéřská 88/9, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 303237 na straně jedné jako prodávajícím (dále jen ,,prodávající“) a na straně druhé kupujícím (dále jen ,,kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami občanským zákoníkem.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykovává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito Podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil, a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Smlouva je uzavírána na základě objednávky kupujícího, kterou je možno učinit písemně na adresu prodávajícího, emailem na adresu obchod@svet-oleju.cz, osobně v provozovnách prodávajícího, faxem, telefonicky či prostřednictvím stránek prodávajícího na adrese www.svet-oleju.cz.

Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
•        jméno a příjmení, místo bydliště nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
•        identifikační číslo (v případě existence), případně daňové identifikační číslo, pokud je kupující registrován jako plátce DPH,
•        druh produktu (zboží), uváděný v ceníku prodávajícího, který jednoznačně určuje předmět objednávky, ,
•        množství požadovaných kusů produktů (zboží),
•        místo a termín dodání,
•        způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží,
•        v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího, případně osoby oprávněné zastupovat kupujícího.
Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky prodávajícím nebo faktickým dodáním zbožím dle objednávky, tj. převzetím zboží kupujícím v dohodnutém místě, a/nebo odesláním zboží přepravní službou a/nebo doručením přímo prodávajícím.

Obsahem uzavřené kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s těmito Podmínkami a závazek kupujícího toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu včetně všech stanovených nákladů (viz. dále).

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „ není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit od jiného výrobce nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Obrázky zboží umístěné na internetových stránkách prodejce jsou pouze informativního charakteru.

III. Cena zboží
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.svet-oleju.cz platného ke dni dodání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné úpravy cen zboží v návaznosti na úpravě cen svých dodavatelů. V ceně nejsou zahrnuty náklady na balné a dopravu, případně dobírku, není-li uvedeno v Podmínkách či mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

IV. Dodací podmínky
Termín, místo dodání a podmínky přepravy objednaného zboží sjednává prodávající s kupujícím v rámci uzavírání každé kupní smlouvy samostatně nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody stran nebo obchodních zvyklostí zavedených mezi kupujícím a prodávajícím.

Není-li Podmínkami stanoveno nebo dohodnuto jinak, objednané zboží, které je skladem, je prodávajícím expedováno následující pracovní den od obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem, prodávající oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání, a to následující pracovní den od obdržení objednávky.

Zboží je dodáno kupujícímu okamžikem převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo v dohodnutém místě dodání. Je-li zboží odesíláno, zboží je dodáno kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa určení. V případě kupujícího (spotřebitele) je zboží dodáno až okamžikem předání zboží dopravcem kupujícímu (spotřebiteli).

Pokud kupující dodání zboží záměrně zmaří a zboží nepřevezme, odpovídá prodávajícímu za škodu tímto jednáním vzniklou, a to zejména povinností nahradit náklady vynaložené na přepravu, jež je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 7 dnů od neúspěšného dodání zboží.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Kupující je povinen zboží bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (poškození krabice, neporušenost pásky) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, uchová prodávající zboží, může-li s ním nakládat. V takovém případě je prodávající povinen zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží.

Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravních či přepravních společností. Prodávající si vyhrazuje právo výběru dopravní či přepravní společnosti, kterou bude zboží zasláno.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@svet-oleju.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prodávajícímu prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V. Platební podmínky

Prodávající zůstává vlastníkem věci až do úplného zaplacení kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím.

Kupní cena může být zaplacena jedním z následujících způsobů:
•        platbou v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (na dobírku),
•        platbou předem,
•        platbou na základě zaslané faktury.

VI. Odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží jde-li o
•        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
•        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
•        smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla daňového dokladu.
V případě, že spotřebitel odstoupí výše uvedeným způsobem, prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo prodávajícímu odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Vrácení peněžních prostředků provede prodávající způsobem, kterým prostředky od spotřebitele přijal, neurčí-li spotřebitel jinak. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo jej předat v provozovně prodávajícího. Přímé náklady s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
•       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
•       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Reklamace kupujícího včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, jestliže došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Reklamace se uplatňuje písemně u prodávajícího, a to buď osobním předáním, poštou či emailem na adresu obchod@svet-oleju.cz.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

VIII. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předány v minimálním rozsahu, která je nutný pro doručení objednaného zboží.
Souhlas se zpracováním osobních údajů Svět olejů s. r. o., se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 07566514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 303237 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zákazníků/dodavatelů („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely obchodní činnosti a marketing společnosti. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu požadovaném oprávněným zájmem, a (b) po dobu nezbytně nutnou.
Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), popř. omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Za podmínek stanovených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese obchod@svet-oleju.cz.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

IX. Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy obchod@svet-oleju.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitelů.
Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2018.
Castrol mění svůj vzhled i názvy.
Technologie Fluid Titanium Technology
zůstává stejná.